ขณะนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนในโครงข่ายที่สำคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ลดระยะเวลาในการเดินทาง ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง เส้นทางคมนาคมสีเขียว รวมทั้งเพื่อศักยภาพในการบริการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวตามสถานที่ที่สำคัญในเขตภาคใต้

วิดิทัศน์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3