Banner web groupextendท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติม ตามรายเวทีข้างล่าง ดังต่อไปนี้

sumgroup2ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ตามรายเวทีข้างล่าง ดังต่อไปนี้