meeting1การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ 5 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 กันยายน รายละเอียดดังนี้