สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2558