การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา เพื่อให้การประชุมกลุ่มย่อยได้เข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทางโครงการฯจึงได้แบ่งการประชุม ออกเป็น 29 เวที โดยมีการจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 18 - 28 เมษายน 2559  รายละเอียดดังต่อไปนี้

สงขลา

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี