ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ตามรายเวทีข้างล่าง ดังต่อไปนี้

 เวที | กลุ่มเป้าหมาย