Banner web groupextend

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติม ตามรายเวทีข้างล่าง ดังต่อไปนี้