คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวได้รวมการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้


ตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต เห็นชอบข้อเสนอผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2555 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 ได้มอบหมายกระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการพัฒนาเร่งรัดระบบโครงการรถไฟทางคู่ภาคใต้ (เส้นทางกรุงเทพฯ-ชุมพร-สุไหงโกลก และปาดังเบซาร์) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่กระทรวงคมนาคมได้ศึกษาไว้ รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2553-2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553


เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนในโครงข่ายที่สำคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ลดระยะเวลาในการเดินทาง ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง เส้นทางคมนาคมสีเขียว รวมทั้งเพื่อศักยภาพในการบริการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวตามสถานที่ที่สำคัญในเขตภาคใต้


กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย (1) บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (2) บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด (3) บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด (4) บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด (5) บริษัท สแปน จำกัด และ (6) บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในดำเนินการศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฏร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา