ระยะทางรวม 321 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมระยะข้างละ 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางเส้นทางโครงการ พาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่  ระยะทางรวม 292 กิโลเมตร 4 จังหวัด 23 อำเภอ 75 ตำบล สถานีและที่หยุดรถไฟจำนวน 58 สถานี (ไม่รวมสถานีสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ออกแบบไว้ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี)

ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา  ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร 1 จังหวัด 2 อำเภอ 9 ตำบล สถานีในแนวเส้นทาง 7 สถานี (ไม่รวมสถานีชุมทางหาดใหญ่)

mapsmall