ขณะนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

ระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เป็นเวลา 12 เดือน

processedit