ขณะนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

Meeting1

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัท แสปน จำกัด และ  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา นั้น

ในการนี้ การรถไฟฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำรายละเอียดเบื้องต้นโครงการ อาทิ เหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาโครงการ แนวทางขั้นตอนการศึกษา ขอบเขตและระยะเวลาการศึกษา แนวคิดออกแบบเบื้องต้น ตลอดจนแนวทางการศึกษา และมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อบูรณาการความคิดร่วมกัน ซึ่งที่ปรึกษาสามารถนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น. 
ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ 2 : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 17.30 น.
ณ ห้องสมิลา 1 ชั้น 2 โรงแรมพาวิลเลี่ยน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ 3 : วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น. 
ณ ห้องเพชรสุกานต์ 1 โรงแรม ชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กลุ่มที่ 4 : วันพุธที่ 23 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น. 
ณ ห้องสุพรรณิการ์  โรงแรม แกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น. 
ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรม บรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ฯ

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ฯ (เฉพาะกลุ่มที่ 2)

news 1ข่าวประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1