ระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เป็นเวลา 12 เดือน

processedit